Algemene voorwaarden en privacyverklaring

Algemene voorwaarden

 1. De ondergetekende geeft te kennen zichzelf of diens minder jarig kind aan te melden voor een budo sport bij Budoclub Geisha tegen de daarvoor geldende bijdrage, volgens een kwartaal betalingsovereenkomst. (t.w. jan.-mrt., apr.-juni, juli-sept., okt.-dec.)
 2. Ondergetekende verklaart kennis te hebben genomen van de inhoud van de voorwaarden van de Budoclub Geisha en verklaart tevens het éénmalige inschrijfgeld van ad. € 15,50 te voldoen.
 3. De contributie dient vooruit per kwartaal te worden voldaan op rekeningnr. 8409736 en dient voor de 1e van de maand van het betreffende kwartaal op deze rekening te zijn bijgeschreven. Bij gebruik van een strippenkaart wordt zodra de strippen zijn verbruikt of verlopen automatisch, zolang het lidmaatschap niet is opgezegd, weer een nieuwe kaart in rekening gebracht.
 4. Bij niet tijdige betaling versturen wij een herinnering. Wordt hieraan binnen 14 dagen geen gehoor gegeven dan zal er een tweede herinnering volgen met vermeerdering van administratieve maningskosten. Als ook hieraan binnen 14 dagen geen gehoor wordt gegeven ontvangt u aangetekend een derde en laatste aanmaning waarbij het aantekenen ten uwe lasten komt en de rekening nogmaals wordt verhoogd met herinnering-/maningskosten. Geeft u aan deze laatste sommatie geen gevolg, dan bent u van rechtswege in verzuim. Vanaf dat moment bent u ook wettelijke rente verschuldigd. Indien hieraan ook geen gehoor wordt gegeven dan is de directie gerechtigd het lid de toegang tot de lessen te ontzeggen, waarna een incasso procedure opgestart zal worden waarbij alle gerechtelijke en buitenrechtelijke kosten voor uw rekening komen.
 5. In geval van ziekte blessuren kan de contributie in overleg met de directie voorlopig worden stopgezet op vertoon van een medische verklaring, bij afwezigheid van één maand of langer, indien dit voorafgaand aan deze periode gemeld wordt, dus niet met terugwerkende kracht.
  • de contributie kan hooguit voor 6 maanden worden stopgezet. Als u zich niet na deze periode niet meldt, zal hierna uw lidmaatschap komen te vervallen.
  • het lesgeld moet worden voldaan tot de eerst volgende opzegtermijn en wordt verrekend indien er weer aan de lessen wordt deelgenomen.
 6. De directie behoud zich het recht voor om jaarlijks indien nodig de contributie te verhogen volgens economische richtlijnen.
 7. Opzeggen dient schriftelijk en aangetekend te geschieden of per email (met leesbevestiging), uiterlijk één maand voor ingang van een nieuw betalingstermijn. Bij niet tijdige opzegging wordt automatisch de factuur voor het kwartaal toegezonden.
  • er kan opgezegd worden per 1 jan., per 1 apr., per 1 juli, per 1okt.
 8. Elke judoka/jiujitsuka welke zich inschrijft bij Budoclub Geisha dient lid te zijn van de Judo Bond Nederland.  Na aanmelding ontvangt de budoka een acceptgiro van de JBN.
  • de contributie van de JBN komt voor rekening van de budoka, of diens wettelijk vertegenwoordiger. Na betaling ontvangt men het budopaspoort en betaalbewijs.
 9. De sportschool is gesloten tijdens de schoolvakanties en de ‘nationale’ en Christelijke feestdagen, zoals ook op 5 december.
 10. Uw gegevens worden in overeenstemming met de AVG verwerkt. Uw gegevens worden gebruikt om u per kwartaal een factuur toe te kunnen zenden en indien nodig per email op de hoogte te stellen van belangrijke informatie.

Privacyverklaring

Dit is de privacyverklaring van Budoclub Geisha, gevestigd te Hellevoetsluis, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 24300676 hierna te noemen: `de Vereniging`.

Bewust of onbewust deelt u persoonsgegevens met ons. Wij vinden het van belang dat zorgvuldig wordt omgegaan met uw persoonsgegevens. Daarom hebben wij in dit statement voor u uiteengezet hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan en welke rechten u heeft. Heeft u vragen naar aanleiding van het lezen van dit statement, stel uw vraag dan gerust per e-mail aan: budoclubgeisha@upcmail.nl

 In onderstaande tabel kunt u snel en eenvoudig terugvinden met welk doel we welke persoonsgegevens van u verzamelen, hoelang wij deze bewaren en wie deze persoonsgegevens eventueel van ons ontvangen.

 

Doel Welke persoonsgegevens Grondslag Bewaartermijn Ontvangers
         
Onderzoeken of u lid kan worden

en

het uitvoeren van de lidmaatschapsovereenkomst.

·   Voornaam

·   Achternaam

·   Adres

·   Geboortedatum

·   Telefoonnummer

·   E-mail adres

Uitvoering van de overeenkomst Indien u lid wordt gedurende de looptijd van de overeenkomst. Indien u geen lid wordt worden uw gegevens zo snel als mogelijk verwijderd binnen 6 maanden NVT
Administratie ·   Voornaam

·   Achternaam

·   Adres

·   Telefoonnummer

·   E-mail adres

·   Bankgegevens

·   Betaalgegevens

Uitvoering van de overeenkomst Gedurende de looptijd van de overeenkomst en tot 2 jaar daarna, daarna alleen in de financiële administratie voor 7 jaar. ·   Accountant

·   Belastingdienst

Ingeval van calamiteiten ·   Voornaam

·   Achternaam

·   Adres

·   Telefoonnummer

·   E-mail adres

·   Medische gegevens

·   gegevens contactpersonen

Uitvoering van de overeenkomst Indien u lid wordt gedurende de looptijd van de overeenkomst. ·   Hulpdiensten
Versturen digitale berichten, waaronder facturen en toernooi informatie ·   Voornaam

·   Achternaam

·   E-mailadres

Uitvoering van de overeenkomst Zolang als men aangemeld is. ·   E-marketingtools
Om onze digitale dienstverlening te verbeteren ·   Cookies (zie voor meer info het sub kopje Cookies)

·   IP-gegevens

Toestemming Iedere keer dat onze website bezocht wordt. Deze gegevens worden zo snel als mogelijk geanonimiseerd. ·   Websitebeheerder

·   Analytics tools

Ter benadering na beëindiging lidmaatschap. Bijvoorbeeld voor een reünie of bijzondere gebeurtenis. ·   Voornaam

·   Achternaam

·   Adres

·   Telefoonnummer

·   E-mail adres

Toestemming Zolang als de toestemming niet is ingetrokken. NVT

Cookies

Een cookie is een klein tekstbestand die met de pagina’s van een websites wordt meegestuurd en door de browser op uw computer, tablet of mobiele telefoon wordt opgeslagen. We gebruiken cookies om u meer service te bieden bij het bezoeken van onze websites, die daardoor makkelijker worden in gebruik. Cookies zorgen er bijvoorbeeld voor dat u ingelogd kan blijven op een website of dat uw voorkeuren, zoals locatie- en taalinstellingen, worden onthouden. We kunnen dankzij cookies zien hoe vaak onze websites – en welke pagina’s – door bezoekers worden bekeken.

Voor het plaatsen van bepaalde cookies moet u eerst toestemming te geven, voordat deze cookies mogen worden gebruikt. Deze toestemming is niet nodig indien en voor zover het technisch noodzakelijke (functionele) cookies en analytische cookies betreft, in de zin van de toepasselijke wetgeving, zoals artikel 11.7a lid 3 Telecommunicatiewet en de ePrivacy Verordening.

U kunt uw toestemming voor cookies altijd weer intrekken, door uw internetinstellingen te wijzigen. Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kunt u vinden in de Help-functie van uw browser.

Verstrekking van persoonsgegevens aan derden

Zonder uw toestemming verstrekt de Vereniging uw persoonsgegevens alleen aan derden als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de Overeenkomst die de Vereniging met u heeft, tenzij de Vereniging wettelijk verplicht is om uw persoonsgegevens te verstrekken aan deze derden. In de tabel in het begin van de privacyverklaring treft u een overzicht aan van de situaties waarin persoonsgegevens aan derden worden verstrekt.

Inzage, correctie en verwijdering van persoonsgegevens

U hebt het recht de Vereniging te verzoeken om inzage in uw persoonsgegevens (tenzij de Vereniging op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) niet gehouden is deze inzage te verschaffen) en om uw gegevens te laten aanvullen, verwijderen of af te schermen. U dient zich bij een dergelijk verzoek te identificeren. Indien u wenst dat uw gegevens verwijderd worden, zal de Vereniging deze verwijdering doorgeven aan alle andere organisaties die de betreffende gegevens van de Vereniging hebben ontvangen.

Beveiliging persoonsgegevens

De Vereniging treft passende maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies, ongeautoriseerde toegang, publicatie en onrechtmatige verwerking. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens, dat de toegang tot de persoonsgegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.

Minderjarigen

Indien u zich als minderjarige wenst te registreren dient u hiertoe expliciete toestemming van uw ouder of voogd te overleggen.

Links naar andere websites

De website kan links naar andere websites bevatten. Deze Privacyverklaring is alleen van toepassing op de websites van de Vereniging. Andere websites kunnen hun eigen privacybeleid hanteren. De Vereniging raadt u aan om voor het gebruik van andere websites altijd de betreffende privacyverklaring van die websites te raadplegen.

Wijziging van het privacy beleid

De Vereniging past haar privacybeleid van tijd tot tijd aan om deze up-to-date te houden. Op de websites zal steeds de meest recente versie van ons Privacyverklaring worden opgenomen. de Vereniging raadt u dan ook aan de Privacyverklaring regelmatig te raadplegen. Bij belangrijke wijzigingen zal de Vereniging er alles aan doen u per e-mail en via de websites te informeren.

Contactgegevens

Indien u vragen hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens of de Vereniging wilt verzoeken tot inzage, correctie en/of verwijdering van uw persoonsgegevens, kunt u contact opnemen via onderstaande contactgegevens:

Verantwoordelijke:        J.B.C. van Kempen

E-mail:                          budoclubgeisha@upcmail.nl

Telefoonnummer:          0181-314563

Klacht over de verwerking van uw Persoonsgegevens

Natuurlijk helpen wij u ook graag verder als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de AVG heeft u bovendien het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over onze verwerkingen van uw persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens


Budoclub Geisha – KVK nummer: 24300676 – BTW nummer: 0149.58.752.B01